“बड सुख सार पाओल तुअ तीरे .छोड़इत निकट नयन बह नीरे . कर जोरि बिनमओ विमल तरंगे . पुन दरसन होए पुनमति गंगे .एक अपराध छेमव मोर जानी .परसल माय पाय तुअ पानी . कि करब जप तप जोग धेआने जनम कृतारथ एकहि सनाने .भनइ विद्यापति समदओं तोंही .अंत काल जनु बिसरह मोही .”